2023-03-24

Björnö, utflyktsön på Västeråsfjärden

Vill du uppleva natur och friluftsliv i närheten av Västerås? Då är det Björnö du ska besöka. Inte bara för att det är här vi på Aktivt Uteliv Björnögården ligger, utan för att ön i sig är väl värd ett besök.

Björnö är en långsmal ö belägen i Mälaren, cirka fyra kilometer sydöst om Västerås. Ön är en del av naturreservatet Björnön och erbjuder många möjligheter till friluftsaktiviteter året om.

besökskarta björnö

Utforska norra och södra Björnö

Björnö är uppdelat i två delar, norra Björnö och södra Björnö, som är förbundna med en smal landremsa, Björnöhalsen. På ön finns det motionsspår (1,25, 2,5, 5 och 10 km), en mountainbikeled, en vandringsled, badplatser, grillplatser, vindskydd och en pulkabacke. Det finns en husvagnscamping på öns smalaste mellersta del vid badstranden, men den är endast öppen för medlemmar.

På södra delen fanns tidigare en semesterby som var ägd av ABB:s personalstiftelse, men stugorna är idag rivna eller bortforslade. Två av dem återfinns numera på Vallby friluftsmuseum.

På norra delen av ön ligger stugbyn Granbo med ett tiotal stugor och en bastu för uthyrning, som hyrs ut genom Aktivt Uteliv Björnögården. Aktivt Uteliv Björnögården ligger vid spårcentralen på norra Björnö och är ett riktigt aktivitetscenter med både sport- och friluftsbutik, café och konferensanläggning. Björnögårdens äldsta del byggdes av Friluftsfrämjandet 1942, men övergick i kommunens ägo vid uppförandet av nuvarande huvudbyggnad 1968.

Nya Björnöbron

Tidigare fanns det en gammal och enfilig bro som anslöt ön till fastlandet. Men nu har en ny tvåfilig bro byggts med gång- och cykelväg, vilket gör det enklare att ta sig till och från ön. Bygget av bron färdigställdes under våren 2022.

Naturreservatet Björnö

På Björnön finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:
– Plocka följande blommor: gullviva, gulsippa, blåsippa, vårärt, storrams, hässelklocka, natt och dag och nattviol.
– Gräva upp några växter.
– Bryta eller förstöra växtdelar som kvistar och liknande.
– Samla in ägg eller skada fågelbon, medföra lös hund.
– Campa eller sätta upp affischer på andra ställen än de platser och med de villkor i övrigt som markägarna bestämmer.

hjortar på björnö

Natur med rik flora och fauna

På Björnön kan du uppleva en omväxlande natur med både äldre löv- och barrskogar och öppna områden. Under våren är marken täckt av vitsippor, blåsippor och gullvivor, vilket gör ön till ett populärt utflyktsmål för alla som vill se vårblommor i sin prakt. Här växer även många mistlar, som är Västmanlands landskapsblomma. Dubbeltrastar är fåglar som kan överleva vintern genom att äta mistelns bär istället för att flytta.

Björnön är också hem till många olika sällsynta insekter, som exempelvis mulmknäppare, storfibblebi och bibagge. I skogarna finns det gamla lindar där flera sällsynta skalbaggsarter lever, till exempel lindbarkbagge och lindplattbagge. Dessa arter finns bara på några få andra ställen i hela Sverige, så det är en unik chans att få se dem om du besöker ön.

Om du är intresserad av fåglar finns det flera arter som trivs på Björnön. Skogsduva, mindre hackspett, mindre flugsnappare och nötkråka är bara några exempel. Det finns ett stort bestånd av Dovhjort på Björnö som inte alls är särskilt skygga utan vana vid besökare och de är därför lätta att få syn på, oavsett var du är på ön.

Mälaren, en artrik sjö med rikt djurliv

Björnön ligger i Mälaren som är Sveriges tredje största sjö och som är en viktig livsmiljö för många djurarter. Sjön har en stor betydelse för både fisk och fåglar. Med sina 33 naturligt förekommande fiskarter är Mälaren Sveriges artrikaste sjö med avseende på fisk. Fiskbeståndet utgörs bland annat av gädda, abborre, mört, sarv, björkna, braxen, benlöja, nors, gös, lake, sutare och ruda.

Bävern har också fått en allt större roll i Mälaren. Sedan några år tillbaka finns flera bäverkolonier i Hässlösundet och ute på öarna runt omkring. Bävern, som tidigare var en sällsynt syn i området, är nu åter en vanlig syn och man kan se både färskt bävergnag och bäverfällda träd på Björnön.

Fågellivet runt Mälaren är också rikt och varierat. De vanligaste fåglarna som häckar på Mälarens fågelskär är de som också är vanligast i Östersjön. Fisktärna, gråtrut, skrattmås, fiskmås, gräsand, vigg, kanadagås, knipa, silltrut och drillsnäppa är de tio talrikaste arterna. Men det finns också mer sällsynta fåglar som häckar i området, exempelvis havsörn, grågås, vitkindad gås, storlom, småskrake och snatterand. En av Mälarens karaktärsarter är fiskgjusen som i Mälaren har ett av sina starkaste fästen i världen och häckar i stort sett vid samtliga fjärdar i sjön.

Om du vill komma nära naturen och uppleva dess rikedom är Björnön ett perfekt utflyktsmål för dig. Besök Visit Västerås för att få deras tips om vad du kan göra här.