AKTIVT UTELIV UPPSALA AB ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR 2022-2023

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR ONLINE?
Dessa allmänna villkor gäller mellan Aktivt Uteliv (AU) och den som själv, eller genom annan, träffar avtal med oss enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla hyra av utrustning, bokning av aktivitet, köp av produkter och tjänster eller en kombination av dessa.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig är Aktivt Uteliv Uppsala AB, org.nr 556979-3168, Dag Hammarskjölds Väg 270, 75652. Telefon 018-10 88 04. uppsala@aktivuteliv.nu

AVTALET
Som leverantör ansvarar AU gentemot gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter på hemsida och i utskick är bindande för AU, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och gästen tydligt informeras om ändringen. AU reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

AU ansvarar inte för löften som tredjepart kan ha gjort direkt till gästen utan AU:s vetskap och som AU inte känt till eller borde känna till.

VÅRA SKYLDIGHETER
AU är skyldiga att se till att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning via e-post. Dessutom är AU skyldiga att bokning eller köp stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen och vidare att gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning.

DINA SKYLDIGHETER
För att ingå avtal med AU gällande uthyrning, eller deltagande i aktivitet, måste gästen vara 18 år (med legitimation, annars målsman vid uthämtning). Om gästen vid uthämtning av bokning inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper, resesällskap med ledare och familjer kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med oss. Gästen ansvarar själv för att hyresregler upprättade av AU följs och efterlevs utan undantag.

Vid deltagande av aktiviteter arrangerade av AU gäller nykterhet. AU har rätt att neka tillträde till aktiviteten om vi anser att säkerheten ej kan garanteras. Ingen återbetalning kommer att erbjudas under sådana omständigheter.

DINA RÄTTIGHETER
Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och AU skall godta denna person om inte särskilda skäl föreligger. Du skall då meddela AU om detta före första giltighetsdag.

AU får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter. Om bokningen inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dess villkor och AU inte kan erbjuda andra likvärdiga produkter har gästen rätt att frånträda avtalet.

Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till dennes nackdel. För att du ska bli berättigad att frånträda avtalet skall du meddela oss snarast möjligt.

NÄR BLIR BOKNINGEN BINDANDE?
Både gästen och Aktivt Uteliv är bundna till avtalet så snart gästen betalt gällande produkter/tjänster eller när Aktivt Uteliv har bekräftat bokningen via e-post. Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att till exempel ankomst och avresedatum och andra nödvändiga uppgifter är riktiga.

NÄR SKA JAG BETALA?
Gästen skall betala i samband med bokning. Efter godkänd betalning skickas bekräftelse på bokning via e-post. Ta med bekräftelse på bokning vid ankomst till AU. För skolor, företag, föreningar och andra gruppbokningar kan betalning göras mot faktura om detta är avtalat innan.

BETALNING VIA INTERNET
Gästen kan betala tryggt och enkelt online med kort (VISA, MasterCard, Maestro?). För att boka och betala behöver ett användarkonto skapas som gästen kan logga in på med den registrerade e-postadressen och lösenordet.

AVBOKNING
All avbokning sker skriftligen till uppsala@aktivtuteliv.nu. Du svarar själv för att avbokningen når oss. När vi fått din avbokning skickar vi en bekräftelse på denna till dig. Vi accepterar endast avbokningar som du som gäst själv har gjort. Vid avbokning ska namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag alltid uppges.

Uthyrning
Äventyr & kurser
Företag & grupper

Full återbetalning för den tid produkten/tjänsten inte kunnat nyttjas sker vid avbokning innan första giltighetsdag på grund av: dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller medresenär, mot läkarintyg. Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar, mot kopia av myndighetsbeslut. Allvarlig händelse utanför din kontroll, som inte kunnat förutses vid bokningstillfället och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda, översvämning i din bostad, skilsmässa eller uppsägning från ditt arbete (ej varsel), mot intyg.

AVBOKNING VID PÅBÖRJAD AKTIVITET
Vid avbrytande av aktiviteten/vistelsen återköps uthämtad utrustning endast mot läkarintyg och endast återstående hyrtid ersätts. Ersättning sker från den dagen intyg från läkare skrivits ut och utrustningen återlämnats. Läkarintyg och utrustning lämnas in till närmaste uthyrningsställe. Utrustning som bokats för paketresor kan endast avbokas i enlighet med de avbokningsregler som gäller för boende enligt ovan.

HYRESREGLER

VID SKADOR/STÖLD PÅ HYRD UTRUSTNING.
AU tillhandhåller ingen försäkring eller självriskeliminering för hyrd utrustning utan hyrestagaren är fullt ersättningsskyldig vid stöld eller totalskada som gör att utrustningen inte längre kan användas. Stöld eller totalskada av hyrutrustning innefattas av hyrestagarens hemförsäkring och AU kan på begäran tillhandahålla den dokumentation som krävs för hyrestagaren ska få ersättning av sitt försäkringsbolag.

AU förbehåller sig rätten att med hjälp av bokningssystemets värderingsmodell bestämma värdet på den hyrutrustning som måste ersättas vid stöld eller totalskada.

Vid onormalt slitage som innebär att hyrutrustningen måste repareras för att återställas i brukbart skick debiteras hyrestagaren enligt aktuell verkstadsprislista och/eller för inköp av ersättningsdelar.

UTLÄMNING OCH ÅTERLÄMNING
Utlämning av bokad alpin-, längd, och turskidsutrustning som bokats med resdagar kan tidigast ske från kl. 16.00 dagen före första giltighetsdatum. För övrig hyrutrustning sker utlämning den dag och/eller tid som utrustningen ska användas enligt giltighetsdatumet i bokningen.

Återlämning av bokad alpin-, längd, och turskidsutrustning som bokats med resdagar ska ske senast kl. 13.00 dagen efter sista giltighetsdatum. För övrig hyrutrustning sker återlämning den dag och/eller tid som utrustningen har använts enligt giltighetsdatumet i bokningen.

För skolor, företag, föreningar och andra gruppbokningar gäller det som har avtalats i bokningen.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Har du som gäst klagomål bör dessa framföras till AU så snart som möjligt så att vi har en chans att rätta till dessa. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att framför era synpunkter.

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

FORCE MAJEURE
Båda Parter har rätt att frånträda avtalet om bokning/köpet inte kan tillhandahållas på grund av strejk, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda eller annan liknande större händelse som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Vid en bokning uppger du personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer. I samband med registrering och bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. AU lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig.

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem. Läs gärna den här: XXX

MOMS
I alla priser ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25 procent, förutom guidade turer och kurser där mervärdesskatten är sex procent.