Vår hållbarhetspolicy:

Att värna om miljön och bedriva verksamheten på ett hållbart sätt har stor betydelse för oss eftersom vi verkar i ett naturreservat med höga naturvärden. Vi är beroende av tydliga årstidsväxlingar som gör att vi kan bedriva aktiviteter i naturen året runt både idag och i framtiden, därför är vår målsättning alltid att all vår verksamhet ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt.

För oss är det viktigt att inspirera människor till en aktiv livsstil i samklang med naturen där respekt för växter och djur är en självklarhet, inte bara på Björnön utan var du än kommer. Vår målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av lokala leverantörer och samarbetspartners samt att alltid försöka välja dem som har ett tydligt miljöarbete i fokus.

Vårt hållbarhetsarbete:

Framtidsdialogen:

Vi har tagit hjälp av Almi Mälardalen och deras hållbarhetsverktyg som de kallar för Framtidsdialogen för att göra en analys av vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Framtidsdialogen handlar om att hitta och välja de frågor där man kan ha störst påverkan, som ens intressenter tycker är viktiga och som ligger i linje med företagets verksamhet och affär.

De 36 hållbarhetsområdena som följer bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de Globala Målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

De 36 hållbarhetsområdena är uppdelade i sex kategorier: KUND & KONSUMENT, MILJÖ, AFFÄRSETIK, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETSMILJÖ och SAMHÄLLSUTVECKLING.

Genom Framtidsdialogen har vi valt ut de områden som ligger vår verksamhet närmast och som är mest relevanta för oss att fokuserar på i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Det är 13 olika hållbarhetsområden inom framförallt ”arbetsmiljö” och ”kund & konsument”: